/>

Monday, 15 October 2012

PENGAJARAN PENGGOLONGAN KATA
Pada akhir pelajaran, diharapkan murid-murid dapat menguasai perkara-perkara berikut:-
1. Membezakan kata nama am dan kata nama khas dalam petikan.
2. Menyenaraikan kata nama am dan kata nama khas yang terdapat dalam
    petikan.
3. Membina ayat dengan menggunakan kata nama am dan kata nama khas.

Penggolongan Kata Nama
Golongan kata nama dikelompokkan kepada tiga kumpulan.
i)             Kata Nama Am
ii)            Kata Nama Khas
iii)           Kata Ganti Nama
Kata Nama Am:
Kata Nama Am ialah perkataan yang merujuk kepada benda-benda atau perkara-perkara
yang umum sifatnya (Nik Safiah Karim et al: 2004 : 87). Menurut Tatabahasa Dewan Edisi
Baharu, kata nama am dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata nama am abstrak dan
kata nama am konkrit.

Contohnya:
Kata Nama Am Abstrak: -- ketenanganan, kemerdekaan.
Kata Nama Am Konkrit: -- kaki, laut, tanah.

Kata Nama Khas:
Kata Nama Khas merujuk kepada nama ruang, binatang, tempat dan benda secara khusus.
Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (Nik Safiah Karim et. al : 2004 : 86), kata nama
khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya
berpangkalkan huruf besar. Kata nama khas terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu
nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup (Nik Safiah Karim et al : 2004 : 86).
 Kata nama khas hidup pula terbahagi kepada dua lagi, iaitu kata nama khas hidup manusia dan
kata nama khas hidup bukan manusia. (Nik Safiah Karim et. al : 2004 : 86).


Manusia
Binatang
Tempat
Kata Nama Am
murid
burung
pasar
pekebun
kucing
padang

Kata nama khas hidup manusia
Kata nama khas hidup bukan manusia
Kata nama khas tak hidup
Kata Nama Khas
Ahmad
Lassie
Pahang
Edelina
Si Belang
Pulau Pinang
Chandran
Sang Kancil
Gunung Tahan